§ 1. Zasady organizowania kursów

 1. Fundacja AID Ratunek organizuje kurs doskonalący dla ratowników medycznych na podstawie:
  a) Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. – art.12 ust. 2, art. 12a ust. 1,2 i 3 oraz art. 12b i 12c (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60),
  b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884),
  c) Programu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 20 listopada 2019 roku zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.
 2. Informacja o planowanych kursach doskonalących dla ratowników medycznych umieszczona jest na stronie internetowej Centrum Szkoleniowe oraz na portalu społecznościowym Facebook Fundacja AID Ratunek,i na portalu społecznościowym Instagram.
 3. Organizator w pierwszym dniu przekazuje uczestnikom kursu informację dotyczącą:
  a) organizacji i przebiegu kursu,
  b) sposobu zaliczenia kursu doskonalącego.
 4. Każdy uczestnik w pierwszym dniu kursu otrzymuje program zajęć teoretycznych, jeśli formuła kursu posiada zajęcia praktyczne również uczestnik również otrzymuje program zajęć praktycznych (podział na grupy ćwiczeniowe). Opracowany harmonogram zajęć umieszczany jest na stronie internetowej.
 5. Każdy kurs doskonalący dla ratowników medycznych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 6. Organizator kursu doskonalącego po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminów wydaje zaświadczenie stanowiące potwierdzenie uczestniczenia i zaliczenia kursu oraz dokonuje wpisu punktów edukacyjnych do Karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.
 7. Organizator wraz z Kierownikiem kursu zbierają opinie o kursie, a po ich analizie podejmują stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia kursowego.
 8. Organizator kursu doskonalącego prowadzi Rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje dokumentację kursu przez 5 lat.

§ 2. Zasady naboru kandydatów na kurs

 1. Na kurs doskonalący zakwalifikowani zostaną ratownicy medyczni, którzy spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 2. Nabór kandydatów na kurs odbywa się z wyprzedzeniem minimum 7-dniowym, każdy kandydat zostaje indywidualnie poinformowany o wpisaniu na listę uczestników oraz poinformowany o dniu rozpoczęcia kursu. Informacje o naborze kandydatów na kurs również zostaną zamieszczone na stronie: Centrum Szkoleniowe
 3. Warunkiem przyjęcia uczestnika na kurs doskonalący jest:
  a) wypełnienie formularza zgłoszenia (wzór na stronie internetowej Organizatora) i przesłanie do organizatora szkolenia na adres mailowy,
  b) przedstawienie kserokopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie medyczne
  c) dokonanie opłaty za kurs.
  d) przesłanie potwierdzenia przelewu opłaty za kurs na adres szkolenia@adiratunek.org
 4. O zakwalifikowaniu na kurs, terminie oraz o warunkach uczestnik zostaje powiadomiony drogą mailową lub pisemnie.

§ 3. Prawa i obowiązki wykładowców

 1. Wykładowca kursu doskonalącego ma obowiązek:
  a) punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie z otrzymanym rozkładem zajęć,
  b) ustalania wszelkich zmian w harmonogramie z Kierownikiem Kursu i Organizatorem, c) potwierdzenia zaliczenia zajęć w formie ustalonej z Kierownikiem Kursu,
  d) opracowania swojego modułu zajęć w formie elektronicznej oraz podawania wykazu literatury do tematu, który realizuje,
  d) przygotowania kserokopii trudno dostępnych materiałów i przekazywania informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych.
 2. Wykładowca kursu doskonalącego ma prawo do:
  a) wprowadzenia innowacji do prowadzonych zajęć,
  b) wyboru metod i form szkolenia,
  c) zgłaszanie do Kierownika Kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu,
  d) uzyskania od Organizatora pełnej informacji na temat programu zajęć teoretycznych, jaki powinien być przekazany uczestnikom kursu.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestników kursu

 1. Uczestnik kursu ma obowiązek:
  a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu,
  b) potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności,
  c) informowania Kierownika Kursu o nieobecności na kursie,
  d) wypełnienia anonimowego kwestionariusza/ankiety oceny kursu,
  f) przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego.
 2. Uczestnik kursu ma prawo do:
  a) informacji na temat organizacji i przebiegu kursu oraz umiejętności i uprawnień, jakie uzyska po ukończeniu kursu,
  b) zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych,
  c) uzyskania od wykładowcy wykazu literatury wymaganej do zaliczenia programu kursu oraz formie papierowej lub elektronicznej trudno dostępnych materiałów będących przedmiotem wykładów.

§ 5. Prawa i obowiązki Kierownika kursu

 1. Kierownik Kursu ma prawo i obowiązek:
  a) ustalenia szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowania nadzoru nad realizacją tego planu,
  b) przeprowadzenia i potwierdzenia stosownym zapisem końcowego zaliczenia w formie przewidzianej w programie kursu,
  c) przeprowadzenia oceny jakości kształcenia,
  d) wprowadzania innowacji do prowadzonego kursu.

§ 6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

 1. Sprawdzanie osiągnięć uczestników kursu dokonywane jest poprzez:
  a) bieżącą ocenę w trakcie prowadzonego kursu,
  b) przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego
 2. Przebieg egzaminu. Część teoretyczna:
  a) egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową,
  składający się z 10 zadań testowych, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
  b) karty testowe są przygotowywane oraz przechowywane w kopertach opieczętowanych i złożone w siedzibie Organizatora. Ujawnienie treści zadań testowych nastąpi w dniu egzaminu w obecności uczestników oraz komisji egzaminacyjnej.
  c) Podstawą zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej 70% zadań testowych zawartych na karcie. Pozytywny wynik części teoretycznej stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
  Część praktyczna:
  a) egzamin praktyczny polega na wykonaniu przez uczestnika kursu 2 zadań (czynności) symulowanych z zakresu umiejętności praktycznych objętych programem kursu.
  b) zadania praktyczne są przygotowywane w kopertach opieczętowanych i złożone w siedzibie Organizatora. Ujawnienie treści zadań praktycznych nastąpi w dniu egzaminu w obecności uczestników oraz komisji egzaminacyjnej.
 3. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego stanowi podstawę do potwierdzenia egzaminu zaliczającego kurs specjalistyczny
 4. Całość dokumentacji: listy obecności, program i harmonogram kursu, protokół egzaminu zostają podpisane przez Kierownika Kursu i dołączone do dokumentacji kursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wnioski należy składać do dyrektora szkoleniowego Fundacji AID Ratunek.
Oświadczam, że akceptuję treść Oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (treść poniżej) *
Tak
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w kursie / szkoleniu / seminarium /konferencji organizowanym przez Centrum szkoleniowe Fundacji AID Ratunek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 roku.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja AID Ratunek z siedzibą w Gdańsk 80-169, ul. Otwarta 3/17.
  Dane kontaktowe Administratora: szkolenia@aidratunek.org; kflis@aidratunek.org; bkrasinski@aidratunek.org
  nr telefonu 723046999; 507104003
 2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez centrum szkoleniowe Fundacji AID Ratunek. Dane mogą być również wykorzystywane do celów informacyjnych przy innych wydarzeniach organizowanych przez Fundację AID Ratunek.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla wybranego szkolenia, bądź w przypadku braku takiego przepisu, przez okres 5 lat.
 5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych